Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na objednání zboží prostřednictvím této webové stránky. Vyplněním objednávkového formuláře bude kupující kontaktován k dokončení objednávky, kde bude prodávajícím informován o způsobu a termínu doručení zboží. Kupující nabývá zboží po uhrazení celkové kupní ceny do svého výlučného vlastnictví v souladu s obč. zákoníkem. Kupující prohlašuje, že byl před objednáním zboží plně seznámen s jeho charekterem, vlastnostmi, parametry a způsobem užívání a neshledal žádné vady, které by bránily řádnému užívání zboží. Záruční doba 24 měsíců je dána zákonem a prodávající si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. Záruka se netýká vad optických a vad daných běžným užíváním. V případě vadného zapojení jednotlivých částí zboží, tzn. poškození zboží tímto způsobem, nelze uplatnit reklamaci. V případě reklamace může spotřebitel kontaktovat prodávajícího telefonickou, písemnou formou do sídla společnosti nebo elektronicky. Právo smluvních stran na odstoupení od kupní smlouvy se řídi obč. zákoníkem. Kupující prohlašuje, že byl poučen ve smyslu ust. §1820 odst.1, písm. g) a §1829 odst.2 obč.zákoníku. Při objednání zboží a následném doručení zboží na území Slovenské republiky byl spotřebitel poučen ve smyslu ustanovení zákona č.102/2014 Sb. dle §10 a §3 daného zákona. V případě uplatnění odstoupení od kupní smlouvy zasílá zboží kupující až po projednání žádosti a následné písemné výzvě ze strany prodávajícího. Zboží rozbalené, použiváné nebo s poškozeným obalem nemůže být předmětem odstoupení od kupní smlouvy. Pokud je kupujícím podnikatel nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Ochrana osobních údajů kupujícího podléhá příslušným ustanovením GDPR.