Obchodní podmínky

Home > Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na objednání zboží prostřednictvím této webové stránky. Prodávajícím je společnost WHI Channels s.r.o., IČ: 08267740, sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Česká republika. Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude kupující informován prodávajícím o způsobu a termínu doručení zboží. Kupující nabývá zboží po uhrazení celkové kupní ceny do svého výlučného vlastnictví v souladu s obč. zákoníkem. Kupující prohlašuje, že byl před objednáním zboží plně seznámen s jeho charekterem, vlastnostmi, parametry a způsobem užívání a neshledal žádné vady, které by bránily řádnému užívání zboží. Kupující dále prohlašuje, že si před objednáním zboží přečetl ,,popis’’ (na jakém principu zboží pracuje, tj. že zboží pracuje na principu vodní báze a odpařování, dále že nepoužívá venkovní jednotku nebo odvod teplého vzduchu z místnosti) na úvodní stránce těchto webových stránek. Dále kupující prohlašuje, že se seznámil s technickými parametry daného produktu, jenž je předmětem této objednávky. Záruční doba 24 měsíců je dána zákonem a prodávající si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. Záruka se netýká vad optických a vad daných běžným užíváním. V případě vadného zapojení jednotlivých částí zboží, tzn. poškození zboží tímto způsobem, nelze uplatnit reklamaci. V případě reklamace může kupující kontaktovat prodávajícího telefonickou či písemnou formou do sídla společnosti nebo elektronicky. Právo smluvních stran na odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zákoníkem. Kupující prohlašuje, že byl před zakoupením zboží řádně poučen ve smyslu ust. § 1820 odst. 1, písm. f) a g) a §1829 odst. 1 obč. zákoníku. Při objednání zboží a následném doručení zboží na území Slovenské republiky kupující prohlašuje, že byl před zakoupením zboží řádně poučen ve smyslu ustanovení § 3, odst. 1, písm. h) a i) a § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. V případě uplatnění odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn zaslat zboží zpět prodávajícímu až na základě písemné výzvy ze strany prodávajícího k zaslání zboží, a to po uznání oprávněnosti tohoto odstoupení ze strany prodávajícího. V případě, že je zboží rozbalené, používané nebo s poškozeným obalem nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Pokud je kupujícím podnikatel nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu plynoucího ze smluvního vztahu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR”). Správcem osobních údajů je WHI Channels s.r.o., IČ: 08267740, sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Česká republika.

KLIMA bez HADICE © 2016